Personuppgiftspolicy

Introduktion

Jovi är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder tjänster inom dessa områden. Vi är noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter. Detta dokument beskriver Jovis personuppgiftspolicy och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, samt anger dina rättigheter. Genom att acceptera dessa villkor ger du samtycke till att Jovi får behandla dina personuppgifter.

Bakgrund till GDPR

Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation och är EU:s nya dataskyddsförordning. GDPR är till för att skydda den personliga integriteten när det gäller lagring och behandling av personuppgifter.

Vad uppgifterna används till

Jovi samlar endast in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för det ändamål de är avsedda för. Uppgifterna kan även komma att kommuniceras med våra kunder om du är aktuell i en rekryteringsprocess hos oss. Utan ditt samtycke kommer vi dock inte lämna vidare dina uppgifter till tredje part, såsom andra företag, organisationer eller individer som Jovi inte har någon kundrelation till. Undantag är när det krävs för att tillmötesgå lag, juridiska processer eller om en myndighet kräver åtkomst till uppgifterna.

Samtycke till behandling

Innan du skickar dina uppgifter till oss måste du först ge ditt godkännande till att Jovi behandlar dina personuppgifter via en samtyckesruta. Samtycket gäller tillsvidare men du kan när som helst välja att återkalla detta, vilket medför att dina personuppgifter ska raderas från våra system. Önskar du återkalla ditt samtycke så kontakta oss på info@jovikonsult.se

Hur länge sparas uppgifterna?

Jovi kommer att lagra dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller för vilket du gett oss ditt samtycke. Undantag kan göras om det finns rättsliga krav för behandling. Har du lämnat ditt samtycke så finns dina uppgifter kvar hos oss tills du önskar att det ska raderas.

Dina rättigheter

Du som enskild individ har med GDPR fått en förstärkning av dina rättigheter.

  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade och uppdaterade
  • Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter (se nedan)

Önskar du något av ovanstående så kontakta oss på info@jovikonsult.se

Sekretessbelagd information

Jovi kommer under inga omständigheter lämna ut sekretessbelagd information som är kopplade till dina personuppgifter. Vi kommer inte heller att samla in eller spara några känsliga personuppgifter om dig, såsom etnicitet, religion eller sexuell läggning. Vi föreslår att du inte lämnar några känsliga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du kan när som helst begära att få dina registrerade uppgifter borttagna:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
  • Om behandlingen sker för marknadsföring och du motsätter dig detta
  • Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • Om personuppgiftsbehandlingen inte har följt gällande rätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Radering sker av uppgifter i alla former, det vill säga elektronisk form i Jovis system, sådant som varit lagrat lokalt i datorer, samt eventuell pappersform. Vid radering av uppgifter kan det dock innebära att vi på grund av andra lagkrav måste spara vissa uppgifter, exempelvis gällande anställningstid. Önskar du att få dina personuppgifter raderade från våra system så kontakta Jovi på info@jovikonsult.se

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och gör alltid vårt yttersta för att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina uppgifter.

Kontaktperson

Ansvarig för dina personuppgifter är Jovi Konsult med organisationsnummer 559082-6797. Om du har några frågor eller synpunkter om dessa villkor eller avseende behandling av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till vårt dataskyddsombud på info@jovikonsult.se

Ändring av villkor

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar och vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan att meddela dig på annat sätt än att denna personuppgiftspolicy publiceras på vår hemsida. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

Mer information

Vill du läsa mer om GDPR så finns mer information på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/